Center lokalne ponudbe

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Vodilni partner
Varstveno delovni center Polž Maribor
Partner v projektu:
Razvojna agencija Slovenske Gorice, d.o.o.
Partner v projektu:
Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih Goric

  
 

NAZIV OPERACIJE: CENTER LOKALNE PONUDBE
AKRONIM OPERACIJE: CLP
ODGOVORNA OSEBA: mag. Jasmina Breznik
VODJA OPERACIJE: mag. Jasmina Breznik, direktorica VDC POLŽ Maribor
KONTAKTNA OSEBA: Sabina Petek 
Telefon: 059 178 177 ali 02/ 720 68 32, elektronski naslov: strokovni.lenart@vdcpolz.si
TRAJANJE OPERACIJE: 24 MESECEV
ZAČETEK OPERACIJE: 1.12.2018

NAMEN OPERACIJE je uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin:
Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino − LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

KRATEK OPIS OPERACIJE
V operaciji CENTER LOKALNE PONUDBE (CLP) sodelujemo trije partnerji.
Nosilec: Varstveno delovni center POLŽ Maribor, Enota Lenart - krajše VDC POLŽ Maribor, enota Lenart.
Partner 1: Razvojna agencija Slovenskih Goric, d.o.o., krajše: RASG, d.o.o.
Partner 2: Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric, krajše: Društvo Ovtar Slovenskih goric.
Iz Strategije lokalnega razvoja bomo z operacijo dosegali cilje iz vseh štirih tematskih področij:
A (A1, Cilj2) (B1) C (C1), D (D1);
Ustvarjanje novih delovnih mest,
Razvoj osnovnih storitev,
Varstvo okolja in ohranjanje narave,
Večja vključenost ranljivih ciljnih skupin.

Z operacijo se na atraktivni lokaciji ožjega centra mesta Lenart vzpostavi delovanje Centra lokalne ponudbe, z lokalno ponudbo Slovenskih goric, namenjeno široki potrošnji obiskovalcem na območju LAS Ovtar Slovenskih goric in širše.
V ta namen se v okolju omogoči tudi novo delovno mesto. V centru se bodo usposabljali in vključevali tudi uporabniki iz VDC-ja .
Operacija se izvaja v dveh fazah.
V prvi fazi potekajo priprave in aktivnosti vseh partnerjev vse do otvoritve centra, ki bo predvidoma v mesecu juniju. V drugi fazi pa otvoritev in delovanje centra.
V okviru projekta bomo:
- usposobili zaposlene in uporabnike za sodelovanje pri izvajanju informativno turistične ponudbe Slovenskih goric,
- izdelali 2 različna turistična prospekta v lahko berljivi obliki (v skladu z Evropskimi pravili za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki) ter informacijski plakat za promocijo Slovenskih goric in aktivnosti, ki se bodo v okviru operacije organizirale in izvajale,
- izpeljali dve delavnici na temo promocije ekoloških živil in 6 delavnic s prikazom tradicionalnih znanj domačih obrti,
- razširili ponudbo in prodajo lokalnih izdelkov ter razširili turistično informativno ponudbo,
- razvili več novih izdelkov VDC POLŽ Maribor za promocijo Slovenskih goric.

Varstvo okolja: Center bo v sodelovanju in ob podpori zunanjega izvajalca promoviral ekološko proizvodnjo in zdrav življenjski slog. Vključeval bo tudi druge ranljive skupine, otroke, starejše... V sodelovanju z RASG, občinami, lokalnimi ponudniki bo Center lokalne ponudbe ponujal informativno turistična gradiva območja LAS Ovtar Slovenskih goric in širših Slovenskih goric. Ponujal, promoviral in prodajal bo turistične izdelke domače obrti s katerimi bo promoviral Slovenske gorice in tudi krepil in promoviral obstoječi zaščiteni znak Ovtarja.
Ponujal bo trajnejše prehranske izdelke lokalnih proizvajalcev: med, testenine, kekse, sokove od lokalnih proizvajalcev, izdelke iz učečih se kmetij ter izdelke in pridelke ekoloških proizvajalcev.
V centru bo tudi EKO kotiček.
Svojo ponudbo bo center razširil tudi na spletno ponudbo, zato v ta namen VDC POLŽ Maribor oblikuje spletno trgovino.
Center vzpostavi in okrepi sodelovanje s partnerji in krepi njihovo delovanje, ti pa prispevajo k doseganju skupnih ciljev. Z medsebojnim sodelovanjem želimo vzpostavljati sinergijske učinke pri oživljanju turistično informativne ponudbe območja LAS Ovtar Slovenskih goric in ostalih krajev Slovenskih goric, spodbujati domačo lokalno proizvodnjo in potrošnjo lokalnih domačih izdelkov, s poudarkom na ekološki proizvodnji in potrošnji ter povečati prodajo lokalno pridelanih produktov in izdelkov domače obrti.
Operacija je razvojno in trajnostno naravnana. Potrošnike in lokalno skupnost osveščamo o pomenu ekološke pridelave in oskrbe, lokalne pridelave ter tako prispevamo k samooskrbi, predvsem pa varovanju okolja in boljšemu zdravstvenemu stanju ranljivih skupin ter lokalnega prebivalstva.

 

×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.

Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.