PROJEKTI

Kot nosilec projekta ali projektni partner izvajamo nacionalne in mednarodne projekte, usmerjene v izboljšanje storitev za uporabnike socialnega varstva
in za dvig kakovosti dela z njimi. Če želite v okviru projektov z nami sodelovati, nam to sporočite na telefonsko številko 02 320 68 50 ali 041 762 806, na naslov Park mladih 4, Maribor, ali na e-naslov vdc.polz@vdcpolz.si

Projekt Vključujemo in aktiviramo

Na priloženi spletni povezavi Javne agencije za knjigo RS lahko v letu 2018 spremljate aktivnosti naših uporabnikov v okviru projekta Vključujemo in aktiviramo ter utrinke iz ponedeljkovih projektnih srečanj z umetniki in strokovnjaki s področja kulture.

http://www.jakrs.si/bralna-kultura/vkljucujemo-in-aktiviramo/utrinki/utrinki-2018/

 

Projekt “Lahko branje”

V okviru »Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist 2016-2018« smo na povabilo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru pristopili k projektu »Lahko branje«,  kjer so naši uporabniki  preizkušali nastajajoča lahko berljiva besedila. Naše mentorice in študentke Pedagoške fakultete so se ob strokovni podpori usposabljale za snovanje besedil lahkega branja. V neposredno uporabo smo uvedli gradivo »Varnost in zdravje pri delu v VDC«, ki je bilo v okviru projekta prevedeno v lahko berljivo in razumljivo obliko. Izdelana so bila tudi besedila predstavitve naše domovine in slovenskih krajev, v katerih delujejo VDC-ji. Vsa navedena besedila so prosto dostopna na spletni strani Pedagoške fakultete UM, in sicer na povezavi: https://pef.um.si/370/sipk+lahko+branje+20162017

lahko_branje_logo

 

Poklicno izobraževanje za ranljive skupine

Mednarodni projekt EQF meets ECVET (2013 – 2015) je bil namenjen akreditaciji in certificiranju osnovnega poklicnega izobraževanja za ranljive ciljne skupine, preko nacionalnega ogrodja kvalifikacij, ter pripravi učnih izidov za posamezni program poklicnega izobraževanja in usposabljanja, na ravni nacionalnega ogrodja kvalifikacij, na 1. ali 2. stopnji.

disclaimer:
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

logo - EQF meets ECVET  image002 eu_flag_llp_en-01

 

Širjenje kreativnih praks

V letu 2012 smo sodelovali v mednarodnem projektu Razširitev kreativnih praks – Extending Creative Practice. Na delavnicah z naslovom Digitalno pripovedovanje video zgodb smo posameznikom, v različnih starostnih obdobjih, omogočili usvajanje računalniških znanj.

 

Pridobivanje znanja in zaposlitve

V letu 2011 smo sodelovali v mednarodnem projektu Make – Measures for achieving knowledge and employment (http://www.adam-europe.eu/prj/7268/project_7268_en.pdf). Udeležili smo se 5-dnevnega usposabljanja s področja osebnega in socialnega razvoja osipnikov »Training course for mentors« in sodelovali pri aktiviranju 12 mladih oseb iz Podravja. Omogočili smo jim pridobivanje izkušenj v konkretnih delovnih okoljih.

 

Osnovno poklicno izobraževanje za ranljive skupine

Namen mednarodnega projekta NQF Inclusive (2009 – 2011) je bil priprava kataloga standardov v okviru evropskega ogrodja kvalifikacij. Projekt NQF Inclusive je bil leta 2011 nominiran za avstrijsko nagrado za izobraževanje odraslih v kategoriji Inovacije 2011.

Logotip_nqf inclusive

 

Spodbujanje ekološkega kmetovanja

Namen mednarodnega projekta HAPPY FARM (2006 – 2008) je bilo iskanje novih oblik zaposlovanja za težje zaposljive ciljne skupine, nudenje rekreacijske in izobraževalne vsebine, spodbujanje ekološkega kmetovanja in zdrav način življenja.

Logotip_happy farm

 

Center lokalne ponudbe

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Vodilni partner
Varstveno delovni center Polž Maribor
Partner v projektu:
Razvojna agencija Slovenske Gorice, d.o.o.
Partner v projektu:
Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih Goric

  
 

NAZIV OPERACIJE: CENTER LOKALNE PONUDBE
AKRONIM OPERACIJE: CLP
ODGOVORNA OSEBA: mag. Jasmina Breznik
VODJA OPERACIJE: mag. Jasmina Breznik, direktorica VDC POLŽ Maribor
KONTAKTNA OSEBA: Blaž Kosi
Telefon: 02 320 86 55, GSM tajništva 041762806 , elektronski naslov: Info.polz@vdcpolz.si
TRAJANJE OPERACIJE: 24 MESECEV
ZAČETEK OPERACIJE: 1.12.2018

NAMEN OPERACIJE je uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin:
Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino − LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

KRATEK OPIS OPERACIJE
V operaciji CENTER LOKALNE PONUDBE (CLP) sodelujemo trije partnerji.
Nosilec: Varstveno delovni center POLŽ Maribor, Enota Lenart - krajše VDC POLŽ Maribor, enota Lenart.
Partner 1: Razvojna agencija Slovenskih Goric, d.o.o., krajše: RASG, d.o.o.
Partner 2: Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric, krajše: Društvo Ovtar Slovenskih goric.
Iz Strategije lokalnega razvoja bomo z operacijo dosegali cilje iz vseh štirih tematskih področij:
A (A1,Cilj2) (B1) C (C1), D (D1);
Ustvarjanje novih delovnih mest,
Razvoj osnovnih storitev,
Varstvo okolja in ohranjanje narave,
Večja vključenost ranljivih ciljnih skupin.

Z operacijo se na atraktivni lokaciji ožjega centra mesta Lenart vzpostavi delovanje Centra lokalne ponudbe, z lokalno ponudbo Slovenskih goric, namenjeno široki potrošnji obiskovalcem na območju LAS Ovtar Slovenskih goric in širše.
V ta namen se v okolju omogoči tudi novo delovno mesto. V centru se bodo usposabljali in vključevali tudi uporabniki iz VDC-ja .
Operacija se izvaja v dveh fazah.
V prvi fazi potekajo priprave in aktivnosti vseh partnerjev vse do otvoritve centra, ki bo predvidoma v mesecu juniju. V drugi fazi pa otvoritev in delovanje centra.
V okviru projekta bomo:
- usposobili zaposlene in uporabnike za sodelovanje pri izvajanju informativno turistične ponudbe Slovenskih goric,
- izdelali 2 različna turistična prospekta v lahko berljivi obliki (v skladu z Evropskimi pravili za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki) ter informacijski plakat za promocijo Slovenskih goric in aktivnosti, ki se bodo v okviru operacije organizirale in izvajale,
- izpeljali dve delavnici na temo promocije ekoloških živil in 6 delavnic s prikazom tradicionalnih znanj domačih obrti,
- razširili ponudbo in prodajo lokalnih izdelkov ter razširili turistično informativno ponudbo,
- razvili več novih izdelkov VDC POLŽ Maribor za promocijo Slovenskih goric.

Varstvo okolja: Center bo v sodelovanju in ob podpori zunanjega izvajalca promoviral ekološko proizvodnjo in zdrav življenjski slog. Vključeval bo tudi druge ranljive skupine, otroke, starejše... V sodelovanju z RASG, občinami, lokalnimi ponudniki bo Center lokalne ponudbe ponujal informativno turistična gradiva območja LAS Ovtar Slovenskih goric in širših Slovenskih goric. Ponujal, promoviral in prodajal bo turistične izdelke domače obrti s katerimi bo promoviral Slovenske gorice in tudi krepil in promoviral obstoječi zaščiteni znak Ovtarja.
Ponujal bo trajnejše prehranske izdelke lokalnih proizvajalcev: med, testenine, kekse, sokove od lokalnih proizvajalcev, izdelke iz učečih se kmetij ter izdelke in pridelke ekoloških proizvajalcev.
V centru bo tudi EKO kotiček.
Svojo ponudbo bo center razširil tudi na spletno ponudbo, zato v ta namen VDC POLŽ Maribor oblikuje spletno trgovino.
Center vzpostavi in okrepi sodelovanje s partnerji in krepi njihovo delovanje, ti pa prispevajo k doseganju skupnih ciljev. Z medsebojnim sodelovanjem želimo vzpostavljati sinergijske učinke pri oživljanju turistično informativne ponudbe območja LAS Ovtar Slovenskih goric in ostalih krajev Slovenskih goric, spodbujati domačo lokalno proizvodnjo in potrošnjo lokalnih domačih izdelkov, s poudarkom na ekološki proizvodnji in potrošnji ter povečati prodajo lokalno pridelanih produktov in izdelkov domače obrti.
Operacija je razvojno in trajnostno naravnana. Potrošnike in lokalno skupnost osveščamo o pomenu ekološke pridelave in oskrbe, lokalne pridelave ter tako prispevamo k samooskrbi, predvsem pa varovanju okolja in boljšemu zdravstvenemu stanju ranljivih skupin ter lokalnega prebivalstva.

Projekt Brati, razumeti - lahko branje

Lahko branje

Projekt Brati, razumeti - lahko branje je financiran s strani LAS Drava. Projekt je usmerjen v učenje, ozaveščanje o vsebinah, ki so zapisana v tehniki lahkega branja. Bralna pismenost pomeni zmožnost razumevanja, kritičnega, vrednotenja in uporabe besedil ter izražanje mnenja o prebranem; branje z razumevanjem je vrednota.

Lahko branje rečemo tistim knjigam in časopisom, ki jih lažje beremo in razumemo. Lahko branje je namenjeno predvsem dvema ranljivejšima skupinama ljudi, ki potrebujejo informacije v preprosti obliki. Prva skupina so ljudje z ovirami pri branju, ki informacije v preprosti obliki uporabljajo vse življenje, običajna besedila so zanje prezahtevna. Sem lahko uvrščamo osebe z motnjo v duševnem razvoju, bralce z disleksijo, starejše ljudi z demenco, starejše ljudi z upadom sposobnosti, gluhe, naglušne… Druga skupina prebivalstva pa potrebuje informacije v lahko berljivi obliki le v določenih življenjskih okoliščinah, ki niso trajne (npr. priseljenci, tujci, ki se jezika šele učijo).V okviru projekta bomo spoznavali metode in tehnike priprave gradiv v lahko berljivi obliki. Pri uveljavljanju lahkega branja v praksi je potrebno slediti smernicam. IFLA predlaga dve kategoriji za pripravo informacij, gradiv v lahko berljivi in razumljivi obliki (https://www.ifla.org/publications/guidelines-for-easy-to-read-materials). V prvo skupino sodijo besedila, ki so grafično prilagojena. V drugo skupino sodijo besedotvorne, oblikoslovne in skladenjske ravni.

Veliko ljudi težko bere in potrebuje informacije v lahko berljivi in razumljivi obliki, zaradi tega je zveza Sožitje prevedla Evropska pravila za pripravo informacij v lahko berljivi in razumljivi obliki (2008) z naslovom Informacije za vse. (www.easy-to-read.eu)

V projekt bomo vključili leposlovne knjige, ki so pripravljene v lahko berljivi in razumljivi obliki. Na knjižni polici lahkega branja si bodo učenci in ostali zainteresirani lahko izposodili knjigo v lahko berljivi obliki. Aktivnosti bodo potekale na lokaciji VDC. Uporabniki bodo prevedli in predstavili lastno avtorsko knjigo »Prepovedana ljubezen«, ki je zapisana v lahko berljivi obliki. S spoznavanjem pravil in pripravo informacij ter novih metod dela bomo z lahko berljivo obliko spodbujali podporne mehanizme in krepili inovativne oblike dela. Krepili bomo aktivno vlogo pri uresničevanju lastnih ciljev, opolnomočili ljudi z informacijami in osebno odgovornostjo.